[BST] Những câu danh ngôn hay về gia đình bằng tiếng Anh đáng nhớ nhất

Những câu danh ngôn hay về gia đình bằng tiếng Anh luôn được nhiều người yêu thích và chia sẻ rộng rãi để lan truyền những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường quên đi những người thân yêu của mình. Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có để không phải hối hận sau này!

Những câu danh ngôn hay về gia đình bằng tiếng Anh được chia sẻ rộng rãi

Những câu danh ngôn hay về gia đình bằng tiếng Anh thường được nhiều người trẻ lựa chọn để dành tặng cho những người thân yêu của mình. Gia đình luôn là thứ quan trọng và là nguồn động lực cho thành công trong cuộc sống. Dù bất cứ ai có thể bỏ rơi bạn, nhưng gia đình thì không bao giờ. Hãy chậm lại và nhìn về gia đình của bạn. Hãy cùng xem ngay những câu danh ngôn này nhé!

– If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing. Nếu bạn có một nơi để về, đó là ngôi nhà. Nếu bạn có người để yêu, đó là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một điều may mắn.

– The family is one of nature’s masterpieces. Gia đình là một kiệt tác của thiên nhiên.

– A man should never neglect his family for business. Một người đàn ông không bao giờ nên bỏ qua gia đình vì công việc.

– Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold. Không có gia đình, người đàn ông đơn độc giữa thế giới, run rẩy trong lạnh giá.

– Home is where you are loved the most and act the worst. Gia đình là nơi bạn được yêu thương nhiều nhất và hành xử tồi tệ nhất.

– When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses. Khi nhìn lại cuộc đời, hạnh phúc lớn nhất chính là hạnh phúc trong gia đình.

– At the end of the day, a loving family should find everything forgivable. Vào cuối ngày, một gia đình yêu thương nên tha thứ cho tất cả mọi người.

– You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges. Bạn được sinh ra trong gia đình và gia đình đã sinh ra từ bạn. Không hoàn trả. Không đổi trả.

– Rejoice with your family in the beautiful land of life. Hãy vui vẻ cùng gia đình bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

– A happy family is but an earlier heaven. Một gia đình hạnh phúc chỉ là một thiên đường sớm hơn.

– Family is where life begins and love never ends. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

– Families, like individuals, are unique. Gia đình, giống như mỗi cá nhân, là độc đáo.

– Dad is a son’s first hero. A daughter’s first love. Cha là anh hùng đầu tiên của con trai và tình yêu đầu tiên của con gái.

– The greatest legacy we can leave our children is happy memories. Tài sản lớn nhất chúng ta có thể để lại cho con cái là những kỷ niệm hạnh phúc.

– A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it. Ngôi nhà không chỉ là một nơi trú những binh chốn tạm thời: cái cốt lõi của nó nằm trong tính cách những người sống trong đó.

– Houses are built to live in and not to look on. Ngôi nhà được xây để sống, không phải để ngắm nhìn.

– What can you do to promote world peace? Go home and love your family. Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình thế giới? Về nhà và yêu thương gia đình của mình.

– Family members are like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one. Những thành viên trong gia đình giống như những nhánh của một cây, chúng ta lớn lên theo hướng khác nhau, nhưng cùng chung nguồn gốc.

– All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way. Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mỗi gia bất hạnh lại không hạnh phúc theo cách riêng của nó.

– The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely. Sức mạnh của việc tìm thấy cái đẹp trong những điều giản dị nhất làm cho gia đình hạnh phúc và cuộc sống đáng yêu.

– O joy of the birds! It is because they have their nest that they have their song. Niềm vui của chim chóc! Đó là vì chúng có tổ mà chúng hót vang.

– The world, we’d discovered, doesn’t love you like your family loves you. – Louis Zamperini Thế giới này, chúng ta đã khám phá ra, không yêu thương chúng ta như gia đình yêu thương chúng ta.

– My family is my strength and my weakness. Weakness I do believe that God blessed me in life with a wonderful family, a successful career, and a loving marriage, and remain thankful for that blessing. – Bonnie Tyler Gia đình là sức mạnh và là điểm yếu của tôi. Tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi một gia đình tuyệt vời, một sự nghiệp thành công và một cuộc hôn nhân yêu thương, và tôi mãi biết ơn cho phước lành đó.

Chùm danh ngôn gia đình bằng tiếng Anh sâu sắc nhất

Gia đình là nơi thân thương, là nơi trú ẩn an toàn cho con người. Dù đôi khi xa cách nhau, gia đình vẫn là nơi trông mong, nhớ nhất. Hãy dành thời gian để chia sẻ những chùm danh ngôn gia đình bằng tiếng Anh sâu sắc nhất sau đây để hiểu rõ hơn về tình cảm gia đình quý giá bạn nhé!

– Son, there are times when a man has to do things he doesn’t like to do, in order to protect his family. – Ralph Moody Con trai, có những lúc người đàn ông phải làm những việc mình không thích để bảo vệ gia đình con.

– If you can’t get rid of the family skeleton, you may as well make it dance. – George Bernard Shaw Nếu bạn không thể thoát khỏi bí mật gia đình, hãy làm cho nó nhảy múa.

– One father is more than a hundred schoolmasters. – George Herbert Một người cha còn quan trọng hơn cả trăm người thầy.

– You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them. – Desmond Tutu Bạn không thể lựa chọn gia đình mình. Họ là món quà của Chúa ban cho bạn và bạn cũng là món quà của họ.

– Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter. – Brad Henry Gia đình là chiếc la bàn dẫn đường cho chúng ta. Họ là nguồn cảm hứng để chúng ta đạt đến những đỉnh cao vĩ đại và là sự an ủi khi chúng ta lúc nào đó đuối sức.

– The most important thing a father can do for his children is to love their mother. – Theodore Hesburgh Việc quan trọng nhất mà một người cha có thể làm cho con cái mình là yêu thương mẹ chúng.

– The family is one of nature’s masterpieces. – George Santayana Gia đình là một kiệt tác của thiên nhiên.

– In family life, love is the oil that eases frictions, the cement that binds people closer together, and the music that brings harmony. – Friedrich Nietzsche Trong cuộc sống gia đình, tình yêu là chất xúc tác làm dịu những va chạm, là chất kết dính để liên kết con người lại gần nhau hơn, là âm nhạc mang đến ân điệu hòa hợp.

– Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world. – Napoléon Bonaparte Hãy cho tôi thấy một gia đình của người đọc sách, và tôi sẽ cho bạn thấy những người di chuyển thế giới.

– Family quarrels are bitter things. They do not go according to any rules. They are not like wounds or aches, they are more like splits in the skin that will not heal because there is not enough material. – F. Scott Fitzgerald Cuộc cãi vã trong gia đình là những điều đắng cay. Chúng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Chúng không giống như vết thương hay những cơn đau, chúng giống như những vết rạn da không thể lành do thiếu vật liệu.

– You can kiss your friends and family goodbye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, and your stomach, because you don’t just live in a world but a world lives in you. – Frederick Buechner Bạn có thể chia tay bạn bè và gia đình của mình và đi rất xa, nhưng đồng thời bạn mang họ trong trái tim, trong tâm trí và trong dạ dày, bởi vì bạn không chỉ sống trong một thế giới mà còn thế giới sống trong bạn.

– Family is the most important thing in the world. – Princess Diana Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới.

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay nhất về gia đình

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình mang đến cho chúng ta những giây phút thư giãn tuyệt vời, xen kẽ trong đó là những ý nghĩa sâu sắc làm lay động triệu trái tim. Chắc chắn sau khi đọc những câu danh ngôn này, bạn sẽ cảm thấy trái tim ấm áp khi nhớ đến người thân yêu. Hãy mạnh dạn để bày tỏ tình cảm với gia đình của mình!

 1. Family means no one gets left behind or forgotten. Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hay bị lãng quên.
 2. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together. Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều hoàn toàn bình thường cho đến khi họ gặp nhau.
 3. Home is where you are loved the most and act the worst. Nhà là nơi bạn được yêu thương nhiều nhất và hành xử tồi tệ nhất.
 4. What can you do to promote world peace? Go home and love your family. Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của bạn.
 5. To understand your parents’ love, you must raise children yourself. Để hiểu được tình yêu của cha mẹ, bạn phải tự nuôi dạy con cái.
 6. Charity begins at home, but should not end there. Lòng nhân ái bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc ở đó.
 7. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. Một cuộc hôn nhân tốt là giữa một vợ mù và một chồng điếc.
 8. Family is not an important thing, it’s everything. Gia đình không phải là một thứ quan trọng, mà là tất cả mọi thứ.
 9. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely. Khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong những điều giản dị nhất khiến ngôi nhà hạnh phúc và cuộc sống trở nên đáng yêu.
 10. A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it. Một người đi khắp thế giới để tìm những gì anh ta cần và trở về nhà để tìm thấy nó.
 11. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, những người luôn ở bên bạn mà không dao động – đó là gia đình của bạn.
 12. Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well. Thương cho roi, trẻ trở nên hư hỏng – điều đó thật sự. Nhưng bên cạnh cây roi, hãy giữ một quả táo để tặng cậu bé sau khi cậu ấy đã làm việc tốt.
 13. A happy family is but an earlier heaven. Một gia đình hạnh phúc chỉ là một thiên đường sớm hơn.
 14. A mother who is really a mother is never free. Một người mẹ thật sự chẳng bao giờ có thể tự do.
 15. Don’t handicap your children by making their lives easy. Đừng làm cho cuộc sống của con cái trở nên dễ dàng.
 16. The family is one of nature’s masterpieces. Gia đình là một kiệt tác của thiên nhiên.
 17. In family life, love is the oil that eases frictions, the cement that binds people closer together, and the music that brings harmony. Trong cuộc sống gia đình, tình yêu là dầu mỡ giảm ma sát, là chất kết dính gắn kết con người lại gần nhau hơn và là nhạc giai điệu mang lại sự hòa hợp.
 18. Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world. Hãy cho tôi thấy một gia đình của những người yêu sách, và tôi sẽ cho bạn thấy những người thay đổi thế giới.
 19. Family quarrels are bitter things. They do not go according to any rules. They are not like wounds or aches, they are more like splits in the skin that will not heal because there is not enough material. Cuộc tranh cãi trong gia đình là những điều đắng cay. Chúng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Chúng không giống như vết thương hay cơn đau, chúng giống như những vết nứt trong da không thể lành do không đủ vật liệu.
 20. You can kiss your friends and family goodbye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, and your stomach, because you don’t just live in a world but a world lives in you. Bạn có thể chia tay bạn bè và gia đình của mình và đi rất xa, nhưng đồng thời bạn mang họ trong trái tim, trong tâm trí và trong dạ dày, vì bạn không chỉ sống trong một thế giới mà còn có cả thế giới sống trong bạn.
 21. Family is the most important thing in the world.
  Gia đình là thứ quan trọng nhất trên thế giới.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Related Posts