Những cụm từ tiếng Anh thú vị về sự tự tin mà bạn sẽ thích

Những câu nói tiếng Anh thú vị về sự tự tin sẽ giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Có thể nói, sự tự tin là yếu tố quyết định đến thành công hay thất bại trong công việc. Tuy nhiên, cần nhớ rằng tự tin không nghĩa là kiêu ngạo hay lạm dụng. Tự tin đích thực tức là tin tưởng vào khả năng của mình để vượt qua mọi khó khăn có vẻ như là không thể.

Tuyển chọn các câu nói tiếng Anh thú vị về sự tự tin

Tin tưởng và tự tin vào bản thân là quan trọng để thành công trong cuộc sống. Vì thế, hãy không bỏ mất lòng tin vào chính mình, bởi khi đó cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Những câu nói tiếng Anh thú vị về sự tự tin dưới đây sẽ giúp bạn luôn tin tưởng vào bản thân và sống tích cực cũng như cố gắng trong mọi hoàn cảnh.

1. To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.

Hãy mơ ước bất cứ điều gì bạn muốn mơ. Đó là vẻ đẹp của tâm trí con người. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Hãy tin tưởng vào bản thân để thử thách những giới hạn của mình. Đó chính là lòng can đảm để thành công.

2. If you think you can win, you can. Faith is necessary to victory.

Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin là cần thiết để chiến thắng.

– William Hazlitt

3. Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.

Thay vì tìm lý do tại sao tôi không thể, tôi tìm lý do tại sao tôi có thể.

4. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói bạn không thể làm.

– Walter Bagehot

5. All men dream: but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible.

Tất cả mọi người đều mơ mộng, nhưng không bằng nhau. Những người mơ vào ban đêm trong những kẽ hở sâu kín của tâm trí thức tỉnh vào ngày mới nhận ra rằng đó chỉ là một viễn vông; nhưng những người mơ vào ban ngày mới nguy hiểm, vì họ có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực với đôi mắt mở rộng.

– T.E.Lawrence

6. Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Mức độ tin tưởng vào bản thân của bạn sẽ rõ ràng hiện lên trong mọi hành động mà bạn thực hiện.

– Les Brown

7. I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.

Tôi đã được ban cho một ý thức về định mệnh của riêng mình. Tôi chưa bao giờ tự đánh giá mình thấp kém. Tôi chưa bao giờ đánh giá bản thân dựa trên tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi điều gì đó lớn lao từ chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại trước mắt mình.

– Sophia Loren

8. Sooner or later, those who win are those who think they can.

Muộn hay sớm, những người thắng là những người nghĩ rằng họ có thể.

– Paul Tournier

9. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Đứng lên trong một nghề khó khăn yêu cầu lòng tin tưởng mãnh liệt vào bản thân. Đó là lý do tại sao một số người có tài năng bình thường nhưng có động lực nội tại lớn đi xa hơn nhiều so với những người có tài năng vượt trội.

– Sophia Loren

Câu nói tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân

“Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin”, Mark Twain. Hãy suy ngẫm về những câu nói tiếng Anh thú vị về sự tự tin dưới đây để xây dựng thêm niềm tin vào bản thân!

10. When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.

Khi tôi khoảng mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình chắc chắn là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu thiên tài tồn tại, tôi là một thiên tài, và nếu không tồn tại, tôi cũng chẳng quan tâm.

– John Lennon

11. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

Ngay bây giờ, bạn đã có trong mình tất cả những gì cần thiết để đối mặt với bất cứ thử thách nào mà thế giới đặt trước bạn.
– Brian Tracy

12. Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.

Phải, chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao và như mặt trời.

– John Lennon

13. No one can make you feel inferior without your consent.

Không ai có thể khiến bạn cảm thấy tự ti mà không có sự đồng ý của bạn.

– Eleanor Roosevelt

14. It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Không phải là ai bạn làm cản trở bạn, mà là bạn nghĩ rằng bạn không phải là ai.

– Khuyết danh

15. Put your future in good hands – your own.

Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin – chính bàn tay của bạn.

– Khuyết danh

16. Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Đôi khi, cuộc sống sẽ đánh bạn trực tiếp vào đầu với một viên gạch. Đừng mất đi niềm tin.

– Steve Jobs

Những câu nói tiếng Anh thú vị về sự tự tin sẽ giúp bạn yêu thương và tin tưởng hơn vào bản thân trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

Hãy khám phá thêm những câu nói tiếng Anh xuất sắc nhất mọi thời đại về những ý nghĩa của cuộc sống trên elead.com.vn để đắp niềm tin và yêu thương vào cuộc sống của bạn!

Related Posts